Ikke sett utvikling i Grimstad og regionen på ytterligere hold – reguler nå!
Grimstad Næringsforening og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er bekymret for de negative konsekvensene og ber om raskere fremdrift for regulering av E18 Grimstad-Arendal. En nedprioritering svekker attraksjonskraften og påvirker utvikling og etablering av arbeidsplasser negativt når at næringsprosjekter settes ytterligere «på vent» og kan stå i fare for å bli kansellert.

Stopp og utsettelse rammer Sørlandsregionen
Tilgjengelighet og infrastruktur er grunnstruktur i en dynamisk og velfungerende region. Agder samarbeider godt på tvers av kommunegrenser. Nye E18 knytter regionen sammen og er en hovedfaktor for realisering av Agder som ett felles bo- og arbeids- og besøksmarked. Vi ser det som underlig om det ønskes tilrettelagt for at det i regionen blir ett unaturlig strekke uten 4-felts vei, og at strekket sees isolert fra resten av E18 Kristiansand-Risør.
E18 Grimstad-Lillesand ga regionen positive samfunnsmessige ringvirkninger da den sto ferdig. Vi ønsker ytterligere positive ringvirkninger for Sørlandet ved regulering av Grimstad-Arendal strekket.

I tillegg til å binde regionen sammen til felles bo- og arbeids- og besøksmarked, vil E18 bidra til å skille lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk rundt Arendal og Grimstad.
En slagkraftig og konkurransedyktig region trenger god helhetlig infrastruktur. E18 er vesentlig for Sørlandets posisjonering og viktig for samspill med havn og jernbaner, eksempelvis for opprettholdelse og etablering av transportkrevende produksjonsbedrifter i innlandet og langs kysten.

Næringslivet trenger forutsigbarhet, regulering gir forutsigbarhet
Infrastruktur, tilgjengelighet og forutsigbarhet er viktig for etablering av arbeidsplasser,investering og utvikling. Næringslivet investerer der det er forutsigbart og mulighet til vekst. Det er uheldig om vi i overskuelig fremtid må forholde oss til ytterligere uavklart situasjon for strekningen Grimstad-Arendal.
Stopp og fartsreduksjon i reguleringsarbeidet skaper usikkerheten og bidrar til at initierte investeringer står i fare for ikke å realiseres. Det er derfor særdeles viktig at reguleringsarbeidet påbegynnes snarest og at hele E18- prosjektet fortsetter være «Norgesrekord i veiplanlegging».

Båndleggingens konsekvenser for Grimstad (lokalsamfunnet)
Grimstad er en vekstkommune og ønsker å fortsette være det. Tilveksten til Grimstad er pr. kapita det dobbelte av Arendal.
Brems i fremdrift for detaljregulering bidrar til dårlig samfunnsøkonomi ved negative ringvirkninger for lokalsamfunnet, arbeidsplasser og næringsutvikling.

Nedprioritering av strekning Grimstad-Arendal hindrer innovasjon og forutsigbarhet også for UIA.  Området Campus Grimstad har tett på 6 000 personer med sitt daglig virke på UiA, i de internasjonale innovasjonsmiljøene tilknyttet Uia, næringslivets Teknologipark samt ny teknisk fagskole. I tillegg brukes området av idretten. Det er ønskelig å bygge oppunder og videreutvikle UiA og omkringliggende områder ved Campus, både mot Arendal og Kristiansand. Båndlegging av store områder og trasévalg mot sentrum vil da være viktige avklaringer.

Ytterligere båndlegging av arealer som følge av reguleringsutsettelse sees konkurransevridende da det fort medfører bortvalg av Grimstad som etableringsarena. Vi vet næringsaktører er klare til å investere i Grimstad og har leietakerportefølje som vil bidra med verdifulle arbeidsplasser for kommunen, men hindres av langvarig og store båndlagte områder. For å bidra til samfunnsnytten, og redusere potensial for bortfall av investorengasjement, etterspør vi snarlig reguleringsavklaring. Investorer og leietakere trenger ikke vente til selve byggingen av veien, men de trenger en snarlig avklart regulering for å få forutsigbarhet for kommende etableringspotensialer.

En utsettelse av regulering og nedprioritering av traseen reverserer mye av satsningen som er gjort til nå og blinker Grimstad til et ufrivillig sekundærområde for etablering. Det fortjener ikke næringslivet og UiA i Grimstad.

Grimstad sentrum er avlastningsvei for dagens E18. Den tilhørende båndleggingen gir store begrensninger for sårt tiltrengt utvikling av sentrum og sentrumsnære områder. Det blir krevende for Grimstad å tilfredsstille nasjonale føringer for fremtidig etableringsstruktur for by- og lokalsentra. Grimstad trenger derfor fortgang og fremdrift i regulering av E18 for å kunne tilrettelegge for fremtidig og nødvendig utvikling i og rundt sentrum.

Rask regulering er god helhetlig samfunnsøkonomi
Vi er bekymret for eksisterende og kommende arbeids- og studieplasser og samspill i regionen, og ber om rask regulering som bidrag til å styrke regionale positive ringvirkninger – da blir E18 helhetlig god samfunnsøkonomi.

Takk til konstruktiv dialog og innspill fra våre medlemmer, ressursgruppe for bygg-, anlegg- og eiendomsutvikling samt styret.

Styringsmøte E18 250520: 
Nye Veier vil ikke binde seg til en dato for regulering av Grimstad-Arendal, men blir med på å omarbeide planen så strekningen kan prioriteres.
Vedtatt: Interkommunalt samarbeidet med åtte kommuner videreføres.
Arendal og Grimstad jobber med Nye Veier om en verdiøkningsprosess med start i august 2020, og avslutning før Nye Veiers prioriteringsmøte våren 2021. Målet er å bedre lønnsomheten og gi prosjektet prioritering. Endringene fra verdiøkningsprosessen fastettes gjennom endring av kommunedelplanen. Verdiøkningsprosessen skal gi grunnlag for en påfølgende entreprenørkontrakt som inkluderer regulerigsplanarbeidet.
Det ligger an til at det vil skje endringer i den vedtatte kommunedelplanen for ny E18 fra Grimstad-Arendal slik at strekningen kan gå videre til regulering.
Næringsforeningen har fremover tett dialog med E18-prosjektet på vegne av våre medlemmer. Det skjer via en utvidet ressursgruppe BAE. Første møte bllir rett etter pinse. Oppdateringer legges på denne siden.

Her ser du oppsummering fra styringsmøte i Interkommunalt samarbeid og Nye Veier 2505020: Grimstad Adressetidende
Her ser du saken i Grimstad Adressetidende og Agderposten
Her ser du NHO Agders uttalelse om E18 parsellen Grimstad-Arendal

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support