Vedtekter for Grimstad Næringsforening

§1 NAVN
Foreningens navn er GRIMSTAD NÆRINGSFORENING, heretter kalt Næringsforeningen

§2 FORMÅL
Næringsforeningens formål er å fremme næringsutvikling og sysselsetting i Grimstad kommune, ved tiltak og aktiviteter som er delt inn i fem hovedgrupper:
Markedsføre Grimstad som attraktiv nærings- og bosettingskommune
Bidra og påvirke til at politikere og offentlige etater arbeider for en sunn og vekstfremmende næringspolitikk. Arbeide aktivt for at kommunen gjennomfører sin næringspolitikk  
Bistå og styrke kommunens eksisterende næringsliv
Bistå grundere som skal etablere seg i kommunen. Gi råd og være bidragsyter til at nye bedrifter og ansatte trives
Initiere til og delta i debatter om forhold som har direkte eller indirekte innflytelse på den lokale og regionale næringsutviklingen

§3 MEDLEMMER
Næringsforeningens medlemmer er, i tillegg til Grimstad kommune, virksomheter, forretninger, bransje- og interesseorganisasjoner og foreninger med tilhold og/eller interesser i Grimstad kommune

§4 MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskapet innebærer betaling av medlemskontingent som fastsettes på årsmøtet. Kontingenten skal betales i begynnelsen av året. Manglende innbetaling vil medføre at medlemmet mister sine rettigheter som medlem i foreningen, og medlemskapet opphører automatisk dersom ikke kontingenten er innbetalt ved årets slutt

§5 ORDINÆRT OG EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Næringsforeningens årsmøte er foreningens øverste organ, årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Årsmøtet innkalles av styret v/leder.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når Næringsforeningens styre finner det nødvendig, eller når minst 20 % av medlemmene skriftlig forlanger det.
Innkalling til ordinært årsmøte skal skje skriftlig med minst 30 dagers varsel og inneholde dagsorden for møtet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel og senest månedsdagen etter mottatt begjæring om ekstraordinært årsmøte. 

§6 ÅRSMØTETS OPPGAVER
På det ordinære årsmøtet skal det fremlegges årsberetning, foreningens budsjett og kontingentfastsettelse for neste år.
Foreningens styre velges på årsmøtet.
Valgkomite bestående av tre personer velges på årsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Avstemninger skal skje skriftlig dersom minst ett av de tilstedeværende medlemmene ønsker det. Avstemning kan kun holdes over punkter som er nevnt på dagsordenen, samt endringsforslag til disse. For å kunne avgi stemme kreves det personlig fremmøte.
Ved avstemning gjelder i alminnelighet simpelt flertall. Ved vedtektsendringer og oppløsning gjelder reglene i §§10 og 11.
Hvert medlem har én stemme. 

§7 STYRET
Næringsforeningen ledes av et styre, heretter kalt styret, Styret består av fire til ni medlemmer som representerer følgende organisasjoner/næringer:
Grimstad Håndverk- og Industriforening
Universitetet i Agder
Handels- og Reiselivsnæringen
I tillegg skal det arbeides for at nedenfor nevnte næringer skal være representert:
Primærnæringen
Shipping/offshorenæringen
IKT-næringen
Næringssjef i Grimstad kommune og daglig leder i Grimstad Næringsforening har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i styret.
Organisasjoner og foreninger velger selv, blant sine styremedlemmer, sin representant til styret.
Styrets leder velges særskilt med funksjonstid på ett år.
Styrets medlemmer velges med funksjonstid på ett år, henholdsvis to år. Det tilstrebes en valgpraksis som sikrer kontinuitet i styret.
Styret velger selv nestleder.
Det velges ikke kasserer, da det utstedes fullmakt til den daglige leder som til enhver tid er ansatt.
Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal iverksette vedtak og bestemmelser, forvaltning og kontrollføring med foreningens økonomi, samt representere foreningen utad.
Møter i styret holdes når lederen finner det nødvendig eller minst to styremedlemmer ønsker det.
Styret er bare beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer, inklusive leder eller nestleder, er til stede. Dersom det foreligger stemmelikhet, gjøres leders – eller i dennes fravær, fungerende leders stemme utslaget.
Daglig leder fører, som styrets sekretær, beslutningsprotokoll fra styremøtene. 

§8 REGNSKAP OG REVISJON
Kalenderåret er foreningens regnskapsår. Før det ordinære årsmøtet skal regnskapet være revidert av to (2) medlemmer oppnevnt av styret.

§9 ØKONOMI
Medlemmene betaler en kontingent som er fastsatt på det ordinære årsmøtet til dekning av næringsforeningens drift. Det søkes om ytterligere midler fra Grimstad kommune, samt mulige fond m.m. 

§10 VEDTEKTSENDRING
Endringer i vedtektene krever minst 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte medlemmene på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller ved alminnelig flertall på to etterfølgende møter.
Forslag skal sendes inn skriftlig senest én måned før årsmøtet.
Når vedtektsendringer vedtas skal årsmøtet også ta stilling til når endringene skal tre i kraft. 

§11 OPPLØSNING
Det kreves minst 2/3 flertall blant medlemmene for å oppløse næringsforeningen.
Dersom ikke 2/3 av medlemmene er til stede på det ordinære årsmøtet, kan styret – senest 30 dager etter – innkalle til nytt årsmøte der oppløsningen kan vedtas med 2/3 av de tilstedeværende medlemmer.
Ved oppløsning skal næringsforeningens midler brukes til næringsfremmede tiltak i Grimstad kommune ved at midlene overføres til en organisasjon som har dette formål.
Ingen medlemmer har krav på midlene eller andel av disse ved oppløsning. 

§12 JURIDISK PERSON/FULLMAKT/GJELDSANSVAR
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk enhet.
Næringsforeningen forpliktes ved underskrift av leder og nestleder i fellesskap. Lederen kan gi daglig leder fullmakt til å motta innbetalinger og betale inngående forpliktelser.
Næringsforeningen har et upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Næringsforeningen hefter kun for sine forpliktelser med den formue den til enhver tid måtte ha. Det påhviler ikke Næringsforeningens medlemmer noen personlig heftelse.

Vedtektene er vedtatt på foreningens stiftelsesmøte 19.9.2000 med endringer vedtatt på årsmøtet 11.3.2003, årsmøtet 19.4.2004 og årsmøtet 13. april 2009, årsmøte 12.5.2015 og årsmøte 2019.