Næringsalliansen i Agder

Et alliansesamarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i Agder.

Etter regional sondering og dialog kom i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen og sikre at relevant informasjon når ut.

Avtalen ble signert 14.9.20 og består av følgende parter:
• Arendal Næringsforening
• Grimstad Næringsforening
• Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
• Sørlandsparken Næringsforening
• Vennesla Næringsforening

Følgende næringshager/regionråd deltar i samarbeidet:
• Lindesnesregionens næringshage
• Lister nyskaping
• Pågang næringshage
• Setesdal regionråd

Næringsalliansen i Agder er åpen for nye medlemmer etter konkret vurdering.

Avtalepartene er enige om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i regionen, med spesiell vekt på samarbeid om felles regionale næringspolitiske saker, styrking av merkevaren Agder/Sørlandet samt erfaringsutveksling/kunnskapsdeling.

Samarbeidets hovedform er møtene i næringsalliansen, der samtlige avtaleparter har anledning til å delta med inntil 2 personer. Det legges i første omgang opp til 2 lunsj-lunsj samlinger pr. år (april og oktober).

Under høstsamlingen i Kvinesdal i oktober 2020, ble alliansen enige om følgende konkrete samarbeidsflater for 2021:
• Ett bo- og arbeidsmarked
• Ta en nasjonal posisjon
• Økt sysselsetting
• Grønn-blå omstilling
• Kompetanse
Les mer om Næringsalliansen i Agder