Ressursgrupper

Ressursgruppene i Grimstad Næringsforening er styrets og administrasjonens forlengede arm innenfor de respektive bransjer/ fagmiljøer og representerer en viktig del av næringsforeningen.
Ressursgruppen skal arbeide med de saker som fremstår av dens mandat og som er omforent med styret. Grimstad Næringsforening har ressursgrupper for aktuelle bransjer/ spesifikke fagfelt der deltakerne i egenskap av sin kompetanse og nettverk bidrar sammen med administrasjonen til å løfte fram saker og prosjekt av vesentlig betydning for våre medlemmer. Det jobbes spesielt opp mot kommunen med kort- og langsiktige forhold som påvirker bransjers rammevillkår og utviklingspotensial i Grimstad og omegn. Ønsker du engasjere deg i, eller har tips til nye ressursgrupper  – kontakt oss her.
Mandat og oppgaver – Se lenge ned på siden.

For tiden har vi følgende ressursgrupper:

Ressursgruppe for reiseliv & turisme (RL):

I gruppen sitter representanter for ulike overnattings- og opplevelsestilbud samt turistsjef. I 2021 er gruppen referansegruppe for “Forprosjekt Destinasjon Grimstad”  som eies av GNF. Det er utpekt følgende områder GNF skal prioritere jobbe sammen med bransjen om:  1) Samle aktørene om et felles prosjekt for strategisk utvikling av USPs med vekt på å styrke  lav- og høysesong. 2) Kompetansepåfyll: Bidra til at aktørene står bedre rustet til å møte kundene “der de er” i ulike digitale flater SoMe/ digitale markedskanaler 3) Vertskapsdag – for alle medarbeidere i forkant av høysesong. 

Kontakperson:
Line J Nicolaysen,
tlf. 977 05 685
line.searoads@gmail.com

 

Grimstads Turistkontor har totaloversikten over hva som skjer og hvem kontakte når innen reiseliv og opplevelser. Koontaktinfo-klikk her

Ressursgruppe for bygg, anlegg & eiendom (BAE) Gruppen består av representanter fra entreprenører, håndverkere og eiendomsutviklere. I gruppen arbeides for tett dialog til Plan-& Byggesak (PB) i kommunen, pågående saker, oppfølging av service-erklæringer PB, initiering serviceerklæring for oppmåling. Morten sitter sammen med daglig leder i GNF i kommunens oppfølgingsgruppe for Næringsattraktivitetsundersøkelsen. Gruppen har vært  initiativtaker til etablering av kommunens serviceerklæring for Plan & Byggesak Formålet er å gi god oversikt over hvilke gjensidige forventninger man har i søkeprosesser i Grimstad kommune. Erklæringene skal evalueres og videreutvikles jevnlig.

Kontaktperson:
Morten Sten Jacobsen
tlf. 916 87 181
msj@grimstadts.no

Ressursgruppe for digitalisering (DIGI) 

Gruppen har med stor suksess holdt digtialiseringskurs over flere samlinger for påmeldte medlemsbedrifter. Basert på disse samlingene og feed-back fra medlemmer stakes nå kurs for hva og hvordan GNFs DIGI-gruppe skal jobbe fremover.

Kontaktpersoner:
Jøran Bøch
tlf. 918 76 847
joran.boch@egdeconsulting.no

Stig Marthinsen
tlf. 400 74 750
sm@south-norway.no

RESSURSGRUPPER MANDAT OG OPPGAVER
Ressursgruppene er styrets og administrasjonens forlengede arm innenfor de respektive bransjer, fagmiljøer og representerer en viktig del av Næringsforeningen.

De skal gi styret og administrasjonen råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan gi kraft til vekst, og dermed sikre en god næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen. Ressursgruppen skal arbeide med de saker som fremstår av dens mandat og om er omforent med styret.
Opprettelse og sammensetning av en ressursgruppe
* Opprettes og nedlegges av styret etter innstilling fra administrasjonen.
* Ved opprettelse skal det skal foreligge et veldefinert og avgrenset mandat for gruppens arbeid.
* Ledes fortrinnsvis av et medlem, med administrasjonen som koordinator. Bør ha 4-7 medlemmer. Medlemmer oppnevnes for to år av gangen med mulighet for forlengelse, og det påses at ikke alle medlemmer skiftes ut samtidig. Inn- og utmeldinger fra ressursgruppen skjer i samråd med daglig leder i næringsforeningen.
* Alle ressursgruppelederne skal møtes minst én gang i året for å bli kjent, få presentert styrets strategier, informere om gruppens arbeid/saker, og diskutere mulig samarbeid på tvers av gruppene.
Mandat 
Ressursgruppene er styrets og administrasjonens forlengede arm innenfor de respektive bransjer, fagmiljøer og representerer en viktig del av Næringsforeningen.
De skal gi styret og administrasjonen råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan gi kraft til vekst, og dermed sikre en god næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen.
Ressursgruppen skal arbeide med de saker som fremstår av dens mandat og om er omforent med styret.
3 fokusområder 
Fokusområdene til ressursgruppene støtter opp under GNF sin gjeldende strategi og årlige handlingsplan som en generell retningslinje.
* Bidra til å bedre vilkårene for de næringsdrivende innenfor bransjen, fagmiljøet
* Bidra til et aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor sitt felt
* Skape nettverk og attraktive møteplasser, samt bidra til kompetansebygging for næringslivet
Ressursgruppenes oppgaver vil eksempelvis være
* Arbeide for/ vurdere bransjen/regionens ståsted og utvikling og vekstpotensial (verdiskapning/ arb.plasser)
* Bringe inn aktuelle saker til administrasjon, styret
* Ta initiativ til aktuelle utredninger/høringer/kartlegginge
* Gi forslag til aktuelle temaer for og bistå med aktiviteter/ møteplasser i regi av GNF
* Foreslå aktuelle nyheter til GNFs hjemmeside
Rapportering/ møtefrekvens 
* Ressursgruppene rapporterer til daglig leder. Formell rapportering skal gjøres kvartalsvis eller ½-årlig.
* Ressursgruppeledere møter sammen med daglig leder styret 1 gang i året (Q4)
* Ressurgruppeledere skal ha interimmøte med daglig leder 1 gang per år.
* Ressursgruppene møtes etter behov, minimum 3-4 ganger pr år.
Uttalelser og forholdet til media 
Foreningens daglig leder bistår gruppen med synliggjøring av arbeid og resultater der det for foreningen er ønskelig.
Daglig leder møter media. Gruppens leder kan delta i den offentlige debatt i  samråd med næringsforeningens daglig leder.
Grimstad, 1. november 2021
Styret i Grimstad Næringsforening
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support