Ung voksen og næringsliv ønsker utvikling av Torskeholmen - NÅ

Ung voksen og næringsliv ønsker utvikling av Torskeholmen - NÅ

08. september 2022 | Tekst: Hanne Gulbrandsen
Ung voksen og næringslivet ønkser stor nok utvikling på Torskeholmen slik at holmen bidrar til å styrke byens attrakvtivet utover sommeren, bidrar til at flere kan bo i sentrum og at det skapes flere arbeidsplasser og kvalitative fellesgoder som gir mer liv langs sjøfronten vår.

Grimstad Næringsforening tok initiativ til et felleskriv til politikerne, et leserinnlegg i media signert oss og til et leserinnlegg på vegne av Grimstad Min By, Grimstad Håndverk- og Industriforening der vi oppfordret kommunestyret til å  gi flere mulighet til å si sin mening om utvikling av Torskeholmen i en offentlig høring før eventuelle  store endringer i rammebetingelser som kan komme til å begrense sentrums attraktivitet og mulighet til realiserbare fellesgoder og vekst besluttes.
  • Vi forstår prosjektet trenger å modnes og at justeringer kan komme.
  • Vi har respekt for kulturarv, men også for behovet for vekst.
  • Vi tror på mer bolig/arbeidsplasser og helårs fellesgoder i sentrum.
     
Her er skrivet vårt:

Kjære politikere/ kommunestyret

Bærekraftig byutvikling er IKKE «å rykke tilbake til start»! God nærings- og byutvikling er å legge til rette for vekst i arbeidsplasser hos eksisterende bedrifter og tilrettelegge for flere både offentlige og private arbeidsplasser samt legge til rette for at flere kan bo, jobbe og leve i byen. Torskeholmen er ikke i forsvarlig forfatning, ei heller besøksattraktiv. Vi trenger en nyutviklet Torskeholmen både for å styrke kundegrunnlag for og bidra til flere arbeidsplasser i sentrum, og for styrking av Grimstad som helårs reisemål. Vi representerer flere tusen arbeidsplasser og flere hundre bedrifter som alle påvirkes av beslutningene som tas ifht. fremtidige utviklingsmuligheter for Torskeholmen og Grimstad sentrum. Vi er pådrivere for utvikling av et attraktivt sentrum å bo, besøke og jobbe – hele året og for ulike målgrupper.

• Grimstad er Agders tredje største by
• Grimstad trenger vekst
• Vi taper allerede arbeidsplasser til andre byer
• Vi trenger å styrke besøk utover sommerferien
• Vi trenger å styrke kundegrunnlaget til eksisterende sentrumsaktører
  -  Mer areal til boliger og flere arbeidsplasser i ulike bransjer utover handel, plassert tett på gamlebyen, kan bidra til dette
• Statlig føringer sier fortetting og mer bolig i / tett på sentrum
• Det er summen av næring, bolig og opplevelser som skaper byliv
• De fleste steder tåler mer fortetting enn man tror
• Fellesgoder for innbyggere og besøkende realiseres oftest i et offentlig-privat samarbeid
• Det er mulig både å utvikle og i vareta historie


Over tre fjerdedel ønsker utvikling av Torskeholmen

Gjennomført spørreundersøkelse med 3 437 svar klarte å mobilisere aldersgruppene som skal bo i-, leve i-, bruke-, jobbe i- og besøke byen vår i fremtiden. 68 % var under femti år. Hele 76,17 % av de 3 437 ønsker at Torskeholmen utvikles mer og tettere enn nullalternativet (utbyggingen som allerede er vedtatt i gjeldende regulerings-/ havneplan).


Næringslivet vil bidra

Det tenkes ikke kun profitt til egne lomme. Det ønskes å bidra så flere kan bo, jobbe og bruke byen. Det trengs at regnestykket gir rom for å etablere fellesgodene innbyggere og gjester savner. Det offentlig har sjelden mulighet til å realisere fellesgodene alene. Næringsliv og utviklere trenger forutsigbarhet. Radikale endringer i rammebetingelser, utsettelser og omkamper bidrar dessverre ikke. Planforslaget er, slik vi forstår, utarbeidet av profesjonelle fagfolk med lokal, nasjonal og internasjonal erfaring og lang fartstid i å håndtere komplekse utviklingssaker der mange hensyn skal ivaretas. Så langt oss bekjent har planforslaget funnet sin form etter innspill fra både riksantikvar, maritime aktører og myndigheter på statlig og fylkesnivå, innbyggerundersøkelse, dialog med eiere/ interessenter på holmen. Innbyggere og næringsliv fortjener også muligheten til en høring. Det vil gi politikere og administrasjonen innspill fra flere hold, og det vil antakelig styrke prosjektets videre bearbeiding og gi dere et enda bedre beslutningsgrunnlag.

Vi har tro på at Torskeholmen kan bli en fremtidsrettet og samfunnsnyttig investering dersom vi jobber sammen, på tvers av interessenter. Slik vi oppfatter det ønsker også dere som politikere flere arbeidsplasser, mer bolig og mer aktivitet i sentrum. Vi ber om at det da også vises vilje til å lytte til flere lag av befolkning og næringsliv ved å la planforslag uten for rigide føringer sendes på offentlig høring.

Hanne Gulbrandsen - Daglig leder Grimstad Næringsforening
Kristin Amanda Homme-Gabrielsen - Daglig leder Grimstad Min By
Morten Sten Jacobsen Leder - Grimstad Håndverk- og IndustriforeningJfr. styreleder  Jan Willy Føreland er GEU allerede på saken fiht å bearbeide på best mulig måte etter nye  føringer gitt av politikerne i kommunestyret 6/9. Næringsforeningen følger prosessen tett videre da utvikling av de sjønære arealene i Grimstad sentrum er viktig for næringsliv, arbeidsplasser og Grimstads atttraktivitet som bo- og besøkssted.

Vedtak kommunestyret 6/9-22
De unge mobiliserer på Facebook - ja til utvikling av Torskeholmen


Grimstad Eiendomsutvikling AS er 100 prosent eid av Grimstad kommune. Selskapets formål er å drive med utvikling av fast eiendom innenfor Grimstad kommune. GEU styrer utviklingen av Torskeholmen. På styremøteplanen til GEU, som ligger ute på hjemmesidene til Grimstad kommune, står det at selskapet skal ha styremøte 12. september. Her er det ventet at spesielt Torskeholmen-saken vil bli viet mye tid.